ADS Zipper
Delrin Zipper Nylon Zipper Metal Zipper Puller Gallery Color Card Order Form Human Resources TurkishEnglish
 Пуллеры с крючком
 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 Плоские пуллеры
 Пластиковые и кожанные пуллеры
 1
| 2
 Пуллеры индивидуального дизайна с надписью

 

K001 | 3.35 GR
298 PCS/KG
 
K002 | 2.37 GR
421 PCS/KG
 
K003 | 2.00 GR
500 PCS/KG
 
K004 | 1.04 GR
961 PCS/KG
 
K005 | 2.27 GR
440 PCS/KG
 
K006 | 1.45 GR
689 PCS/KG
 
K007 | 3.58 GR
279 PCS/KG
 
K008 | 1.83 GR
546 PCS/KG
 
K009 | 1.73 GR
578 PCS/KG
 
K010 | 2.30 GR
434 PCS/KG
 
K011 | 2.43 GR
411 PCS/KG
 
K012 | 2.14 GR
467 PCS/KG
 
K013 | 3.53 GR
283 PCS/KG
 
K014 | 2.72 GR
367 PCS/KG
 
K015 | 2.89 GR
346 PCS/KG
 
K016 | 1.69 GR
591 PCS/KG
 
K017 | 2.61 GR
383 PCS/KG
 
K018 | 2.33 GR
429 PCS/KG
 
K019 | 1.52 GR
657 PCS/KG
 
K020 | 3.58 GR
279 PCS/KG
 
K021 | 1.68 GR
595 PCS/KG
 
K022 | 2.25 GR
444 PCS/KG
 
K023 | 2.28 GR
438 PCS/KG
 
K024 | 2.29 GR
436 PCS/KG
 
Home About Us Contact Ads Zipper